1 Hlavní průčelí synagogy do Jeruzalémské ulice s biblickým veršem po obvodu hlavního oblouku: „Toto je brána Hospodinova, skrze ni vcházejí spravedliví.“ (Žalm 118:20)
2 Vestibul hlavního vstupu do synagogy s biblickým veršem po obvodu střední arkády vstupního portiku: „Což nemáme my všichni jednoho Otce?“ (Malachiáš 2:10)
3 Postranní vstupy na ženskou galerii synagogy.
4 Předsíň hlavního vstupu do synagogy s pamětní deskou připomínající památku předsedy Židovské obce na Smíchově Antonína Frieda (1872–1945) a jeho syna Františka Frieda (1903–1944). V prostoru nad předsíní se nachází zimní modlitebna a nad ní jsou umístěny rozměrné varhany od pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra (1853–1930), který zbudoval v Čechách a na Moravě na 350 nástrojů. Jeho varhany mají 24 rejstříků ve dvou manuálech, z nichž každý má 54 kláves pro hru rukama, a s pedálem o 27 klávesách, určených pro hru nohama. Nástroj má také tři jazýčkové rejstříky – klarinet, trompeta, pozoun, které dodávají jejich zvuku na majestátnosti. Varhany nebyly dlouho užívány a nyní je očekává náročná oprava.
5 Nalevo od vstupu je v hlavní lodi umístěna pamětní deska z Cikánovy synagogy (zbořena v květnu 1906), která zde byla osazena v 19. století na paměť jejího zakladatele Šelomo Zalkinda Cikána (zemřel 1665/68 ve Vídni) a jeho ženy Goldy (zemřela 1613 v Praze). Cikánova synagoga byla údajně vystavěna v roce 1613 a po požáru v roce 1693 opravena v roce 1701.
6 Sokly pro zvýšené lavice v přízemí západní části synagogy.
7 Vitrážová okna se jmény donátorů, na jejichž náklady byly pořízeny.
8 Svatostánek (aron ha-kodeš) na východní stěně synagogy, kde jsou uchovávány svitky Tóry (5 Knih Mojžíšových).
9 Bima neboli almemor, vyvýšené řečniště s pultem pro recitování modliteb a stolem pro předčítání týdenních oddílů Tóry.

Biblické citáty na předprsních galerie postranách aronu ha-kodeš (východní část)

10 „Pozvedám své oči k horám:
11 Odkud mi přijde pomoc?“ (Žalm 121:1)

po severní straně galerie (vlevo)

12 „Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
13 Kéž v klidu žijí ti, kdož tě milují! (Žalm 122:6)
14 Kéž je na tvých valech pokoj,
15 kéž se tvé paláce těší klidu!“ (Žalm 122:7)

na západní straně galerie

16 „Ale má modlitba spěje, Hospodine, ktobě,
17 je čas přízně, Bože nanejvýš milosrdný,
18 odpověz mi, věrný dárce spásy.“ (Žalm 69:14)

na jižní straně galerie (vpravo)

19 „Hospodine, postav stráž k mým ústům,
20 přede dveře mých rtů hlídku…“ (Žalm 141:3)
21 „Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně,
22 dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám!“ (Žalm 141:1)