O Historické mikvi

Mikve (hebrejsky מקווה‎‎, doslova „sebrání“ nebo „shromáždění (vody)“) je židovská rituální lázeň. Je tvořena nádrží s přírodní vodou a slouží k očištění osob nebo předmětů. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a měla by být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro očistu ženy po menstruaci nebo po porodu. Muži chodí do mikve zpravidla pouze v období vysokých svátků (Roš ha-šana a Jom kipur) za účelem duchovní přípravy a očisty. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu (musí je podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). V mikve se dále košerují některé druhy nádobí vyrobené v nežidovském prostředí před použitím v židovské kuchyni.  V minulosti byly mikve umísťovány do sklepů domů nebo v jakémsi samostatném domku s možností veřejného přístupu. Historických rituálních lázní se v Česku dochovalo několik a některé jsou přístupné veřejnosti. Historická mikve v suterénu objektu vedle Pinkasovy synagogy byla objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968. Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku 16. století a patří tak k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti. Archeologický výzkum byl prováděn v rámci izolace Pinkasovy synagogy a ochrany před vlhkostí jak ze strany hřbitova a bývalé Malé Pinkasovy uličky, tak z jižní a východní strany. Tam byla v podzemí synagogy zjištěna stavebně nejkomplikovanější situace, neboť v těchto místech na budovu synagogy navazovaly za asanace zbořené domy. Jejich složité suterénní struktury se zachovaly zejména pod přístavbou ženské lodi na jižní a jihovýchodní straně synagogy. V podzemí byly objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých studní a právě mikve, která využívala trvalý vodní zdroj v této oblasti. Na jižní straně byly postupně odhaleny původně klenuté sklepní prostory patrně ze 13. století s několika studněmi, na jihovýchodní straně synagogy byl odkryt další podélný prostor s valenou stropní klenbou. Právě ve výklenku pod starším domem byla odhalena objevena lázeň spolu s předsíní a přístupovou chodbou.  Zachován zůstal hlavně prostor rituální lázně. Výzkum potvrdil, že mikve byla vybudována ve sklepě staršího domu původně ze 13. století rodinou Hořovských během přestavby domu U Erbů souběžně s výstavbou Pinkasovy synagogy v první třetině 16. století. Mikve představuje klasickou rituální lázeň obdélníkového tvaru o rozměrech 118 x 233 cm s průtokem pramenité vody a hloubkou asi 130 cm. Původní vchod ze dvora synagogy do předsíně vedl směrem na západ přes 12 dochovaných schodů. Předsíň sloužila zároveň jako prostor, kterým byla sousední místnost s lázní vytápěna. O tom svědčí stopy po opálení ohněm v místech sousedících s výklenkem a lavicí v lázni.  Za dobu užívání došlo v prostorách lázně k různým změnám. Z výzkumu je jasné, že tu bylo prováděno mnoho stavebních prací, což vyplývalo z celkově stísněného prostoru ohraničeného ghetta. Za těchto okolností nebylo možné mít přehnané nároky na estetické aspekty a převážilo užitné hledisko. To se odráží i v konstrukci zdí, které jsou často vylepšovány starým stavebním materiálem, zazděnými otvory a dodatečnými klenbami. Širší areál lázně mohl splňovat i sociální funkci: přilehlé místnosti (lázní) byly užívány jako azyl pro nemajetné členy obce, dokonce i jako špitál. Podobnou funkci mohla splňovat právě velká klenutá místnost na východní straně.  Po provedených úpravách v 70. letech 20. století, při kterých byla zesílena nosnost stěn, došlo k doplnění chybějících částí kleneb a dláždění a bylo vybudováno nové točité schodiště, kterým byla mikve zpřístupněna návštěvníkům. V pražském ghettu bylo několik veřejných rituálních lázní, známy jsou ještě přibližné polohy dvou dalších – v blízkosti Židovské (Široké) a Goldřichovy ulice. Zprávy o nich pocházejí vesměs z mladší doby. Dochovaná a návštěvníkům přístupná je ale pouze historická mikve v objektu vedle Pinkasovy synagogy.