kolem roku 1270 – raně gotické dvoulodí synagogy   kolem roku 1300 – jižní předsíň a západní přístavek pro ženy   14. stol. / počátek 15. stol. – předsíň vstupu do ženské lodi   1731/32 – severní ženská loď Duchovní smysl vnitřního prostoru synagogy naznačují hebrejské nápisy a zkratky biblických veršů na stěnách:

1 Jižní předsíň vpravo od portálu: „Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno záleží“ (Kazatel 12:13).
2 Čelo klenby na východní stěně hlavní lodi: „Představuji Hospodina vždy před obličej svůj“ (Žalm 16:8).
3 Talmudský výrok rabiho Eliezera „Věz, před kým stojíš…“ (Berachot 28b).
4 Severní boční stěna: „Hospodin je jediný, jeho Jméno je jedno“ (Zachariáš 14:9), citát je současně chronostichem, připomínajícím opravu synagogy v roce 1618.
5 Západní stěna hlavního sálu: „Kdo odpovídá amen, je důležitější, než ten, kdo dává požehnání“ (citát rabína Joseho z traktátu Berachot 53a).
6 Další zkratky na západní stěně připomínají biblický verš „Odstup od zlého a čiň dobro“ (Žalm 34:15)
7 a verš „Ano, dobrotivý je Hospodin k Izraeli“ (Žalm 73:1).
8 Jižní stěna nad vstupním portálem: „Neboť Hospodin si vyvolil Sion za svůj příbytek“ (Žalm 132:13), citát je rovněž chronostichem, připomínajícím opravu synagogy v roce 1618.