תרומות לאחזקתם של בתי הכנסת יתקבלו בברכה בחשבון מספר 

1936531399

 České spořitelna בנק

Budějovická 1912/64, Praha 4

 IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3653 1399

 77777 קוד